meer over

Methodieken
methodieken
Methodieken

Methodieken, interventies en hulpmiddelen op Zorgbuurderij De Heemen.

1. Het waaiermodel

Alle methodieken, interventies en hulpmiddelen die we gebruiken op de Heemen zijn onder te brengen in het waaiermodel. Het waaiermodel dient voor ons als een kapstok en is een flexibel model, opgebouwd uit 5 fasen. Namelijk: schok, wending, versterking, vooruitblik en vertrek. Allemaal perioden die een deelHeemer doorloopt. In de waaier zijn domeinen in kleuren weergegeven die het pakket van de hulpverlening weergeven. Dit model geeft ordening aan de hulpverlening en is flexibel.

Het model geeft ons de mogelijkheid om alle methodieken en interventies die wij in huis hebben of in samenwerking kunnen bieden op een flexibele manier en op maat voor de deelHeemer in te zetten.

2. Methodisch werken

We werken op Zorgbuurderij de Heemen op een methodische manier. We voldoen aan kwaliteitseisen en we volgen ons primair proces waarin we na een intake en dossieranalyse een begeleidingsplan opstellen. We stellen doelen en bij de evaluatie kijken we of de doelen behaald zijn, moeten worden bijgesteld of aangepast. Dit gaat in samenspraak met de opdrachtgever, ouders, regievoerder en eventuele andere hulpverleners.

3. Oplossingsgericht werken

De kern van oplossingsgericht werken is het samen met de deelHeemer construeren van oplossingen. In één zin uitgedrukt is oplossingsgericht werken een methodische en gestructureerde manier van bevragen van de cliënt zodat deze in staat is om:

 • te bepalen wat zijn probleem is en een andere kijk daarop te ontwikkelen
 • zich bewust te worden van zijn interne en externe hulpbronnen
 • zijn doelen concreet en in detail te formuleren
 • hoop en vertrouwen te ontwikkelen
 • zelfbedachte stappen te zetten om de situatie te verbeteren
 • zelf te bepalen wanneer hij zonder professionele hulp verder kan
  Hiermee kunnen gestelde doelen behaald worden.

4. Competentiegericht werken

Deze methodiek richt zich vooral op het bieden van ondersteuning bij concrete vaardigheden die in het leven van alle dag noodzakelijk zijn rondom zelfredzaamheid en sociaal functioneren.

Denk hierbij aan ritme in de dag, zelfverzorging, houden aan afspraken, invulling vrije tijd, volhouden dagbesteding, omgaan met kritiek (feedback), vriendschappen ect.

Het doel van competentiegericht begeleiden is om begeleiders concrete handvatten en technieken te bieden waarmee ze in staat zijn aan te sluiten bij de deelHeemer, te motiveren en te stimuleren, competenties te vergroten en gericht toe te werken naar een perspectief.

Dit door benoemen en bekrachtigen van positieve gedragingen en /of handelingen

5. Geef me de 5

De methodiek “Geef me de 5” kenmerkt zich door duidelijke en voorspelbare communicatie. Vijf vragen staan steeds centraal: wie, wat, waar, wanneer en hoe.

De boeken van Collinda de Bruin zijn aanwezig op Zorgbuurderij de Heemen geven inzicht in wat autisme is en hoe je praktisch oplossingen bedenkt op maat voor een kind met autisme

6. Motiverende gespreksvoering

De vier principes van motiverende gespreksvoering worden gebruikt in de dagelijkse praktijk op Zorgbuurderij de Heemen

 • Empatisch zijn: het gaat om daadwerkelijk inleven in de deelHeemer en niet doen alsof.
 • Discrepantie blootleggen: we richten ons op het verschil(vanuit het perspectief van de deelHeemer) tussen huidig en toekomstig gedrag
 • Meeveren met weerstand: vermijd discussie of argumentatie van de deelHeemer. Weerstand niet bestrijden maar erkennen als natuurlijk en begrijpelijk.
 • Ondersteunen van de kracht van de deelHeemer.

Motiverende gespreksvoering bestaat uit twee fasen om te werken aan de motivatie om te veranderen. De eerste fase houdt in: het stellen van open vragen, reflectief luisteren, bevestigen door complimenten te geven, door uitingen van waardering en begrip, door samenvatten en door verandertaal uit te lokken. Tijdens de tweede fase probeer je de betrokkenheid bij de verandering te versterken (Movisie, 2010).

 

7. Muzisch-agogisch werken

Muzisch-agogisch is een passende methodiek bij het inzetten van dierinterventies. Deze methodiek geeft onderbouwing aan het intuïtief, creatief en situatie gericht werken. Een creatieve beroepshouding is onderdeel van een professionele beroepshouding op Zorgbuurderij De Heemen. Muzisch-agogisch werken staat voor creatieve, expressieve, kunstzinnige en ervaringsgerichte activiteiten die bijdragen aan een veranderproces. Het veranderproces ontstaat door je los te maken van bestaande en vertrouwde verhoudingen met de omgeving of met jezelf om vervolgens nieuwe, persoonlijk zinvoller verhoudingen met de omgeving aan te gaan.

Muzisch-agogisch werken maakt gebruik van de drie appelwaarden van dieren

 • Sensopatische appels (voelen, ruiken)
 • Dimensionale appels (de ruimte, stal, natuur)
 • Thematische appels op onderwerpen (herfst, boerderij)

Tijdens een interventie ga je opzoek naar de juiste mate van uitdaging voor de deelnemer (Miles & Priest, 1999). Er bestaan drie ringen van uitdaging: de comfortzone (weinig uitdaging), de stretch zone (dit wil ik leren al vind ik het spannend) en de panic zone (de uitdaging is te groot, paniek).

Een belangrijk aspect van het muzisch-agogisch handelen, ook van belang bij ons werk, is het situatieve aspect van het agogisch handelen. Dit houdt in, ter plekke inspelen op de situatie, bewust en doelgericht, maar gericht op korte termijn.

Interventies

A. Dier ondersteunende interventies (AAI)

We werken op Zorgbuurderij De Heemen dagelijks met Animal Assisted Interventions  (AAI)

Kinderen ontspannen eerder in het bijzijn van het dier. Een dier oordeelt niet en is eerlijk in zijn reactie. In de dagelijks activiteiten die we uitvoeren op de boerderij zijn we steeds op socio- therapeutische manier met de kinderen en dieren aan het werk. Dieren zijn heel behulpzaam en hebben een bewezen positief effect op sociale vaardigheden, empathie, samenwerken, non verbale communicatie en op het zelfvertrouwen.

AAA : Activiteiten met dieren komen het meest voor op Zorgbuurderij de Heemen. Denk aan verzorgen, aaien, wandelen met de dieren en gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven zoals (ontspanning, verminderen van depressie, en stimuleren van zorgzaam gedrag)
AAT : Therapie met ondersteuning van dieren. Dit is een doelmatige, geplande en gestructureerde interventie. De interventie richt zich op verbetering van fysiek, cognitief, gedragsmatig en /of sociaal- emotioneel functioneren van de deelHeemer.

AAE: Educatie met ondersteuning van dieren in een onderwijsomgeving. Er worden educatieve doelen nagestreefd

Op de Heemen zijn we post HBO geschoold op dit gebied, zetten dit doelmatig in met aandacht voor dierwelzijn.

 

B. Teken je Gesprek

Teken je Gesprek is een interventie waarbij een gesprek visueel maakt. Met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen maak je een gestructureerd, visueel verslag van wat jou verteld wordt.

De overzichtelijke kleurrijke gesprekstekening geeft de probleemdrager zicht op zijn problemen en bied perspectief waarbij de probleemdrager kan komen tot inzicht en een oplossing.

C. Poptalk

Is een beeldende gespreksvoering en een interventie die zich richt op het visualiseren van de belevingswereld. Waarin gevraagd wordt naar de feiten (externe werkelijkheid), naar de eigen psychologie (interne werkelijkheid) en naar het gedrag en communicatie tussen mensen (interacties) Dit gebeurt met poppetjes en symbolisch materiaal. Beelden geven veel informatie waardoor het probleem beter begrepen wordt en het makkelijker wordt om samen te zoeken naar mogelijkheden of oplossingen.

Hulpmiddelen

 • Risico taxatie: Bij alle deelHeemers wordt een risico taxatie opgesteld om zicht te krijgen op de veiligheid voor de deelHeemer en zijn omgeving.
 • Signaleringsplan: Het signaleringsplan wordt opgesteld om onprettige situatie voor de deelnemer te voorkomen. Dit kan een terugval zijn betreffende een verslaving maar kan ook om boosheid of woede-uitbarstingen gaan. De mogelijke gemoedstoestanden van een deelnemer worden met het signaleringsplan in kaart te gebracht. Met daarbij de stressoren en de beschermende of helpende factoren vanuit de deelnemer en wat de omgeving kan doen om te helpen. Tevens krijgt de deelnemer door het signaleringsplan inzicht in de helpende en storende factoren in deze situaties.

Bij Zorgbuurderij de Heemen wordt het signaleringsplan opgesteld naar aanleiding van de risico taxatie. Het signaleringsplan wordt samen met de deelnemer opgesteld.

 

Contactgegevens voor aanmelders, verwijzers en ouders:
Zorgbuurderij de Heemen
Bedumerweg 43
9921 TA Stedum

Contactpersoon: Margreet Wiersema en Lieke Paarhuis
Telefoonnummer: 06-36074897
Mailadres: zorg@deheemen.nl

Bereikbaarheid: Maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00

Informatie voor indicatieverstrekkers:
We leveren zorg in natura. (ZINN)
• Jeugdzorg via Zorgkracht 12
• WMO via BEZINN

Is er geen aanbesteding in U betreffende gemeente voor bovenstaande organisaties dan is PGB of een maatwerktraject een mogelijkheid binnen U gemeente.

zorgbuurderij-foto

Voor Jeugdzorg kunnen we de volgende producten leveren:
• Dagbesteding 41A18
• Vervoer Regulier 42A01
• Individuele begeleiding basis 45A49
• Groepsbegeleiding basis 45A51
• Gezinsbegeleiding basis 45A51
• Individuele begeleiding specialistisch 45A53
• Groepsbegeleiding specialistisch 45A54
• Specifieke doelgroepen 3 50G26
• Individuele behandeling basis 51G01
• Individuele behandeling frequent 52G07

Stage lopen:

Wij staan open om samen met stagiaires te werken. We zijn aangesloten bij de SBB en erkend leerbedrijf. Zou je bij ons stage willen lopen en ervaring willen opdoen met het samenwerken met jongere/jongvolwassene? Neem dan contact op via:

Contactpersoon: Margreet Wiersema en Lieke Paarhuis

Telefoonnummer: 06-36074897

Mailadres: zorg@deheemen.nl