meer over de

Missie, visie & kernwaarden
lees meer

Zorgbuurderij

Meer over onze missie

Zorgbuurderij de Heemen, onderdeel van het biologische melkveebedrijf De Heemen, biedt een kleinschalige stimulerende werkomgeving aan voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen die vanwege hun kwetsbaarheid behoefte hebben aan een vorm van dagbesteding gericht op vorming en/of een mogelijkheid tot onderwijs, al dan niet in combinatie met behandeling (zoals psycho-educatie, PMT, integrale jeugdtherapie).

Zij kunnen vanuit rust, veiligheid en stabiliteit positieve ervaringen opdoen, waar het kan ook in groepsverband, gericht op het ontdekken van eigen talenten. Doel is dat de jongere weer vertrouwen in zichzelf en anderen verkrijgt, met als oogmerk het bevorderen van diens zelfredzaamheid of verschillende ontwikkelingstaken.

De Zorgbuurderij biedt in een veilige en huiselijke sfeer gemeenschapszin ( iedereen is hier welkom en je mag zijn zoals je bent), waarin en waaraan kinderen, jongeren en (jong) volwassenen kunnen groeien. Dit is zichtbaar en voelbaar in de werksfeer. Iedereen voelt zich van waarde omdat hij of zij een zinvolle bijdrage levert aan het werk op de boerderij, tuin en/of verkooppunt.

We stimuleren het gemeenschappelijk belang tijdens het verzorgen van de dieren, de tuin en de omgeving. Dit schept een onderlinge band en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Vanuit deze zienswijze worden kinderen, jongeren en (jong) volwassenen ritme en dag structuur aangeboden door ze activiteiten te laten verrichten die aansluiten op hun mogelijkheden en interesses. Bij de activiteiten richten we ons op meerdere vlakken, waaronder zelfbeeld, sociaal-emotionele vaardigheden en inzicht en grip krijgen op gevoelens.

We bieden een omgeving van rust, ruimte en vrijheid. Wij zijn van mening dat te strikte regels kan leiden tot calculerend gedrag. Op een boerderij is verantwoordelijkheid, autonomie en (soms neutrale) relaties erg belangrijk. Het meedraaien in het systeem stimuleert het verantwoordelijkheidsgevoel en maakt hen bewust van hun eigen kracht en biedt de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en tot leren te komen.

en verder

vogelverschrikker de heemen

Meer over onze Visie

Zorgbuurderij de Heemen droomt van een bedrijf waar kinderen, jongeren en (jong) volwassenen voelen dat ze deel uitmaken van een groter geheel, doordat ze zichzelf kunnen zijn en samen leren werken in een natuurlijke omgeving. Hierdoor wordt de maatschappij kleinschalig nagebootst, zonder dat iemand het gevoel heeft niet te kunnen voldoen aan de verwachtingen vanuit de maatschappij.

Contact met de omgeving van de Zorgbuurderij draagt bij aan het ontwikkelen van vaardigheden die aansluiten bij de huidige maatschappij. Zorgbuurderij de Heemen droomt van een eenvoudige manier van zorg verlenen door professionele medewerkers, die is gebaseerd op vertrouwen met passende regels en eisen voor kleinschalige zorg, zodat er meer plezier en tijd rechtstreeks naar de deelHeemers gaat.

Kortom: Persoonlijke zorg, zodat je je kunt ontwikkelen en ervaren dat je deel uitmaakt van een groter geheel.

Meer over onze kernwaarden

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden vanuit wij werken. Ze laten zien waar wij voor staan en wie wij zijn als organisatie. Het is een richtlijn voor ons gedrag. De onderstaande 5V’s kernwaarden geven aan wat wij vanuit Zorgbuurderij de Heemen belangrijk en wenselijk vinden. Door op ‘lees meer’ te klikken kunt u bekijken waar deze kernwaarden voor staan.
Veiligheid:

Relationele veiligheid:

 • We zijn betrouwbaar naar elkaar wat zich uit in de mate van eerlijkheid en geloofwaardigheid in onze houding en daden.
 • We kunnen helemaal ons zelf zijn en hoeven ons niet anders voor te doen.

Sfeer/humor/plezier:

 • We vertrouwen elkaar waardoor de sfeer goed is en we plezier ervaren.
 • We begeleiden vanuit respect en met sociale betrokkenheid, omdat we vinden dat iedereen recht heeft op een goede kwaliteit van leven, waarin oog is voor eigen visie. We beleven plezier, ook al zijn er moeilijkheden in de aansluiting met de maatschappij.

Fysieke veiligheid:

 • We gaan altijd onder toezicht naar de boerderij.
 • We werken altijd onder toezicht met machines.
 • We respecteren elkaars grenzen in fysiek contact en gaan hier niet over heen.
 • We delen geen foto’s of filmpjes van elkaar op sociale media.
 • We gaan liefdevol met elkaar om en tonen geen agressie naar elkaar.
Verbondenheid (verbinding):
 • Zorgbuurderij de Heemen en Boerderij de Heemen vormen één geheel en zijn symbolisch verbonden door de verbindende muur.
 • Wij geloven dat de verbinding tussen het Boeren, Zorgen en Buurten op de Heemen een grote meerwaarde heeft.
 • Wij leven mee, wij denken mee en nog belangrijker: Wij voelen mee, met de deelHeemer en zijn/haar netwerk. Wij zijn persoonlijk betrokken.
 • Wij zijn authentiek en oprecht, persoonlijkheden waar je op kan bouwen. We zijn aardig, gastvrij, spontaan en eerlijk. We hanteren de algemeen geldende ethische normen, zodat de Deelheemers zich veilig bij ons voelen en dat ze weten dat hun persoonlijke informatie bij ons in goede handen is.
 • Betrouwbaar: We zijn eerlijk en geloofwaardig naar elkaar en komen onze afspraken na.
 • Wederzijds respect: Wij houden rekening met elkaar, zien naar elkaar om en waarderen elkaar om wie iemand is en niet om wat iemand doet.
 • Presentie aandacht: Wij schenken oprechte, liefdevolle aandacht, voor wat echt belangrijk is voor de ander.
Verantwoordelijkheid:
 • Passende zorg: Wij laten deelHeemers betekenisvolle ervaringen opdoen wat van invloed is op hun gevoel van eigenwaarde. Dit vraagt om creativiteit in de begeleiding om per deelHeemer passende zorg aan te bieden. Wij hebben een goede antenne voor verbale en non-verbale signalen en een goed gevoel voor verhoudingen en onze positie hierin; ten opzichte van de deelheemers én ten opzichte van elkaar.
 • Systeemgericht: Wij werken systeemgericht waarbij wij onszelf en anderen zien als onderdelen van verschillende, elkaar overlappende en beïnvloedende systemen.
 • Verwachtingsmanagement: Wij voelen ons verantwoordelijk om de kloof te dichten tussen wat een ander verwacht en wat wij kunnen leveren. Dit voorkomt teleurstellingen en levert meer tevredenheid op bij beide partijen.
 • Samenwerking: Wij voelen ons verantwoordelijk voor een goed lopende samenwerking met andere betrokkenen rondom de deelHeemer.
 • Probleem tolerantie: Wij verdragen en erkennen dat naast de eigen denkbeelden, gewoonten en kenmerken, er anderen zijn van gelijke waarde en verdragen daarbij ook de problemen die de deelHeemer met zich mee brengt.
 • Geduld en rust: Wij werken vanuit rust en zijn geduldig.
Vindingrijkheid:
 • Situatiegericht: We werken situatiegericht. Dit vraagt veel kwaliteiten en talenten van de medewerkers (intuïtief en creatief ingaan op de situatie waardoor we door ervaringsgerichte activiteiten bijdragen aan een veranderproces).
 • Creatief: We werken creatief. Zowel in de begeleiding als in de praktijk met de deelHeemers. Creativiteit hangt samen met ons welzijn. Als we ons goed voelen zijn we creatief en zijn we creatief dan voelen we ons goed.
 • Flexibiliteit: We werken flexibel doordat wij ons gemakkelijk kunnen aanpassen en snel kunnen schakelen.
 • We werken oplossingsgericht i.p.v. probleemgestuurd. We zijn in staat om de kwaliteiten en talenten te zien en te waarderen.
Vertrouwen:
 • Werken vanuit vertrouwen: Wij zijn sensitief en weten van onze deelHeemers vertrouwen en sympathie te winnen en dit vast te houden in probleemsituaties.
 • Zelfvertrouwen stimuleren: Door het werken vanuit vertrouwen in de deelHeemer wordt het zelfvertrouwen gestimuleerd.
 • Complimenten geven: We geven elkaar complimenten om het zelfvertrouwen te stimuleren.
 • Professionele nabijheid: Wij begeleiden vanuit een beroepsmatige, functionele en doelgerichte betrokkenheid die niet ontstaan is vanuit een persoonlijke, maar vanuit een professionele relatie.
 • Interactie op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid: Wij begeleiden vanuit een wederzijdse gelijkwaardigheid waarbij we elkaar niet boven de ander zetten. Ook kunnen wij goed beoordelen welke wensen van deelHeemers belangrijk zijn en waar we grenzen moeten stellen. Wij weten onze eigen normen en waarden goed in te schatten en de grenzen te bewaken.
De-5-V's-Kernwaardes-klein

Uniek